JämställdhetRapport

Att följa med samtiden: Kvinnojoursrörelse i förändring

(Denna sammanfattning är delvis baserad på bokens baksidetext.)

Att följa med samtiden handlar om rörelsepolitik, det vill säga en social rörelses politiska påverkansmöjligheter. Rapporten skildrar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds (SKR) historia, från det att de bröt sig ur Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) vid mitten av 1990-talet till nutid. Uppbrottet från Roks skedde i samband med en konflikt vars ideologiska kärna var synen på feminism, män och barn. Ur SKR:s perspektiv handlade konflikten också om olika synsätt på organisation, demokrati och öppenhet. Det är den första studien om en riksorganisation inom den svenska kvinnojoursrörelsen och har såväl ett historiskt som dagsaktuellt anslag.

I boken analyseras de skiljelinjer som SKR valde att fokusera vid starten och i den fortsatta verksamheten. Dessutom undersöks vilken påverkan den nya organisationen haft på den politiska dagordningen. Vilka framgångar kan skönjas och vad har offrats på vägen? Författarna argumenterar för att SKR följer med i politiska trender, snarare än att själva leda förändring. På så sätt har organisationen lyckats mobilisera resurser och knyta nätverk i linje med svensk folkrörelsetradition. Men författarna frågar sig om det är dags för SKR att ta sig en egen, starkare röst som medverkar till att sätta den politiska agendan. Särskilt med tanke på att kvinnojourernas roll är satt i förändring genom de stora omvandlingar som nu sker i våldsfrågan i statlig politik, kommuner och Socialstyrelsens arbete.  

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället