Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Translating popular education: civil society cooperation between Sweden and Estonia

Syftet med denna avhandling var att undersöka huruvida det svenska folkbildningsbegreppets inneboende idéer och praktiker kan översättas till en ny kontext. Pelle Åberg har med hjälp av kvalitativa intervjuer med olika organisationsföreträdare studerat ett tjugotal samarbetsprojekt mellan det svenska studieförbundet ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och uppbyggnaden av den estniska organisationen AHL (Avatud Hariduse Liit). De valda projekten genomfördes mellan 1991 och 2004, det vill säga perioden mellan den estniska frigörelsen från Sovjetunionen och EU-inträdet, och fokus i studien låg på samarbeten mellan organisationer inom det civila samhället och aktiviteter som faller under den typ av stöd som getts ut till Östeuropa och före detta Sovjetunionen sedan dess sammanbrott.

Det tydligaste resultat i studien är att de idéer som är förknippade med svensk folkbildning, till exempel studiecirkelsmetoden, inte bara exporterats och tillämpats på plats hos mottagarna, utan att de har också anpassats till de lokala förhållandena. Avhandlingen visar dessutom att förhållandet mellan samarbetspartners och de strategier som svenska organisationer valt påverkar både hur projekten upplevts och koms ihåg likväl som de resultat de lett till.

Studien pekar också på att möjligheten att identifiera sig med samarbetspartnern är viktig. ABF har en stark koppling till arbetarrörelsen och den svenska socialdemokratin medan AHL har haft betydligt mer varierande typer av medlemsorganisationer som inte knutit an till samma typ av gemensam värdegrund. Detta har också i vissa fall inneburit komplikationer i samarbetet. Dessutom visas tydligt att också de svenska organisationerna har fått ut en hel del av dessa internationella projekt. Det rör sig med andra ord ofta inte om en ensidig process utan även de som väntas stå för biståndet kan lära sig mycket. I studien identifieras också ett antal aspekter som är viktiga för väl fungerande samarbeten och demokratistödjande insatser såsom närhet, både geografiskt och kulturellt, vilket är nära förknippat till möjligheten att finna gemensam mark och gemensamma värderingar samt att det är viktigt att involvera samarbetspartnern i alla steg av projekten.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället