Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Solidaritet med statsbidrag: Översyn av biståndet genom enskilda organisationer

De senaste årens dramatiska förändringar i stora delar av världen innebär bland annat att frivilliga organisationer får nya och mer framträdande roller i samhällsutvecklingen. Med den pågående demokratiseringen av många tidigare enpartistater växer behovet av självständiga organisationer. Den ökade öppenheten ökar också möjligheterna för nya organisationer att delta i utvecklingsprocessen. De nya kraven på organisationer i syd ställer också nya krav på deras samarbete med organisationer i Sverige och andra länder i nord. Mot bakgrund av dessa forändringar och den snabba utvecklingen av statsbidragen till de svenska organisationerna gav SIDA Albinson och Åhlström uppdrag att göra en ny översyn av biståndet genom enskilda organisationer. I uppdraget ingick dels att kartlägga utvecklingen av biståndet genom enskilda organisationer under 1980-talet, dels att komma med förslag om inriktning av och principer för SIDAs samarbete med organisationerna under 1990-talet. Översynen bygger på ett stort antal intervjuer med representanter för organisationer och myndigheter i Sverige, Kenya, Tanzania, Nederländerna och Norge samt representanter för internationella nätverk av organisationer, men även på ett omfattande skriftligt material. Några av slutsatserna om mål och medel i eo-biståndet är att mer dialog och mer ömsesidigt samarbete mellan nord och syd behövs. Det krävs även mer långsiktighet i utvecklingssamarbetet och mer lokalt deltagande i syd och nord. Albinson och Åhlström rekommenderar även mer stöd till organisationsutveckling, folkbildning och inkomstskapande aktiviteter. Det behövs även bättre integrering av kvinnor. Behovet av systematisk utvärdering av eo-biståndet understryks i rapporten samt varje organisations rätt att själv bestämma om den vill engagera sig i biståndsarbete, och i så fall i vilka former. Däremot har staten inte skyldighet att lämna ekonomiskt bidrag till alla organisationer som bedriver bistånd. För att få statsbidrag måste de uppfylla vissa kriterier. Ett första villkor måste vara, att organisationens bistånd liggeri linje med målen för det av riksdagen beslutade svenska biståndet.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället