Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Från input till output: En kvalitativ studie om hur resultatkrav inom biståndet påverkar svenska civilsamhällesorganisationer och mottagarens möjlighet till participation

Denna kandidatuppsats utgår ifrån en rådande diskurs inom biståndspolitiken som lägger stort fokus på resultatredovisning och mätbarheten i det biståndsarbete som bedrivs. Syftet med studien är att ta reda på hur de svenska civilsamhällesorganisationerna Diakonia och Plan Sverige, vilka båda bedriver verksamhet genom vilken Sida kanaliserar svenskt bistånd, påverkas i sitt arbete av kraven på att kunna uppvisa resultat. Metoden för genomförandet av studien har innefattat granskning av dokument från valda organisationer och myndigheter samt debattartiklar och utredningar. Dessa har tillsammans med information insamlad genom informantintervjuer analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att de krav som åläggs de olika organisationerna i samband med biståndssamarbetet gör att kvantitativa, kortsiktiga resultat kommer att ligga till grund för organisationernas legitimitet. Arbetet har gått från en historiskt stor tillit till organisationernas verksamhet till att fokusera mer på vilka resultat organisationerna kan uppvisa. Vidare gör dessa krav att mottagare av biståndet inte kan involveras i önskvärd omfattning, då rapporteringskraven gör att långsiktigt relationsbyggande och andra mellanliggande faktorer av relevans för biståndets effektivitet förbises till förmån för kortsiktiga resultatredovisningar.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället