Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Det globala civilsamhället: ett svar på krig

Begreppet ”civilsamhälle” har en lång historia i det politiska språket. Det fick en renässans på 1970- och 80-talet: dels i den östeuropeiska oppositionen, dels i diskussionen om de västliga demokratiernas problem. Efter 1989 har begreppet kopplats ihop med globaliseringen: med transnationella sociala rörelser och idéer om en global offentlighet, rättsordning och politisk styrning. Kaldor granskar den historiska utvecklingen av begreppet ”civilsamhälle” och dess olika betydelser i dagens politiska debatt. Hon skiljer mellan fem olika versioner av civilsamhället, som också ligger till grund för olika försök att tänka begreppet i en global kontext: civilsamhället som rättsordning, som ett marknadsekonomiskt baserat samhälle skilt från staten, som en offentlighet med sociala rörelser som viktiga aktörer, som den frivilliga eller s.k. tredje sektorn och som en arena för strid. Kaldor står själv närmast förståelsen av civilsamhället som offentlighet, sociala rörelser och medborgaraktivism, men försöker syntetisera de olika versionerna. Civilsamhället är, enligt hennes definition, det medium genom vilket sociala kontrakt mellan individer och politiska och ekonomiska maktcentra förhandlas fram och reproduceras. Hon beskriver framväxten av ett civilsamhälle som inte längre är bundet till nationalstaten och undersöker dess olika aktörer och former av politik. I centrum för hennes uppmärksamhet står etableringen av en internationell rättsordning som kan trygga fred, säkerhet och mänskliga rättigheter och i ett avslutande kapitel reflekterar hon över detta kosmopolitiska projekt mot bakgrund av världssituationen efter 11 september.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället