Internationell samverkan – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och internationell samverkan. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och internationell samverkan

Utgivningsår: 2014

Internationell samverkan innebär samarbeten och överenskommelser med andra länder. Sverige har idag en omfattande samverkan med andra länder inom en rad olika sammanhang. Exempel på forum för internationell samverkan som Sverige deltar i är EU, FN, Europarådet och OECD. EU-samarbetet skiljer sig från merparten av Sveriges övriga internationella samverkan genom att ha tydliga överstatliga inslag. I takt med att den internationella samverkan utvecklats har det blivit vanligare bland organisationer i det svenska civilsamhället att rikta sitt påverkansarbete utanför landets gränser och inte minst mot olika maktcentrum inom den Europeiska unionen. Internationell samverkan kan också handla om samverkan över gränser mellan det civila samhällets organisationer, exempelvis Europarådets konferens för icke-statliga organisationer (INGO).

Aktörer som tar fram kunskap

Folke Bernadotteakademin (FBA), är en expertmyndighet med den övergripande uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. En stor del av FBA:s arbete består av att ta fram och sprida kunskap. Vissa publikationer rör det civila samhälles organisationer.

Exempel på publikationer

Abrahamsson, H. (2006). En delad värld: Göteborgshändelserna i backspegeln. Stockholm: Leopard.

Buche, J. (2010). Die Europäisierung von Parteien und Parteisystemen: eine Analyse am Beispiel Schwedens vom Beitritt zur EU 1995 bis zur Reichstagswahl 2006. Speyer: Dt. Forschungsinst. für Öffentliche Verwaltung.

Elvander, N. (1995). Gränslös samverkan: fackets svar på företagens internationalisering. Stockholm: SNS.

Gussarsson Wijk, M. (2001). En socialdemokratisk Europapolitik: den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och franska broderpartierna, och upprättandet av ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete, 1955-58. (Diss.). Stockholm: Stockholms universitet.

Johansson, K.M. & Raunio, T. (2004). Politiska partier i den europeiska författningen. Stockholm: SNS. 

Johansson, K.M. & Raunio, T. (2001). Partisan responses to Europe: comparing Finnish and Swedish political parties. European journal of political research. 39(2): 225-249.

Kendall, J., Nordfeldt, M. & Larsson, O. (2009). Sweden: when strong third sector historical roots meet EU policy processes. I Kendall, J. (Red.) Handbook on third sector policy in Europe : multi-level processes and organized civil society. Cheltenham : Edward Elgar

Lundgren Rydén, L. (2000). Ett svenskt dilemma: Socialdemokraterna, Centern och EG-frågan 1957-1994. (Diss.). Göteborg: Göteborgs universitet.

Nordvall, H. (2008). I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. (Diss.). Linköping: Linköpings universitet.

Odmalm, P. (2014). The party politics of immigration and the EU. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan

Olsson, J. (2012). Aktivt medborgarskap och EU: vilken roll spelar den sociala ekonomin och det organiserade civilsamhället i att skapa ett Europa för medborgarna? Linköping: Serus.

Parlamentariska kommittén om Sveriges politik för global utveckling (2001). A More Equitable World Without Poverty. Report By the Parliamentary Committee on Sweden’s Policy For Global Development, SOU: 2001: 96. Stockholm: Utrikesdepartementet.

Persson, T. & Lindgren, K-O. (2011). Organiserade intressen i Europeiska unionen. Bidrar de till att hämma eller främja unionens demokrati och effektivitet? Rapport nr 7. Svenska institutet för europapolitiska studier: Stockholm.

Scaramuzzino, R. (2010). EU och den ideella sektorn: en studie av det svenska Equalprogrammet. Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö högskola.

SOU 2002:122. Göteborg 2001: Betänkande av Göteborgskommittén. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

von Sydow, G. (2013). Politicizing Europe: patterns of party-based opposition to European integration. (Diss.). Stockholm : Stockholms universitet.

Thörn, H. (1996). Sociala rörelser och globalisering: Folkrörelsesverige i Sydafrika, Sociologisk forskning, 2: 3-31.

Internationell samverkan
Publicerad:
2014-11-18 14:41 av Gäst