IntegrationRapport

Till det lokalas försvar: civilsamhället i den urbana periferin

De nuvarande globala omstruktureringsprocesserna brukar beskrivas i termer av ökad integration och, samtidigt, en större splittring mellan olika regioner och nivåer. Hur dessa parallella processer återspeglas i den medborgerliga/civila sfären och för de som påverkas mest nämligen de urbana gräsrötterna, är fokus för denna studie. Det teoretiska syftet är att ta fram ett alternativt sätt att begreppsliggöra engagemang i den civila sfären i marginaliserade stadsdelar, vilket presenteras i en kompletterande analytisk modell. Det empiriska syftet är att analysera det civila samhällets organisering i två stadsdelar: Rinkeby och Tensta. Båda kan räknas enligt författaren som tillhörande den lägsta nivån i den urbana hierarkin i Stockholm, Sverige. Den empiriska analysen bygger på tre typer av data: intervjuer, dokument och deltagande observationer. Analysen visar att dessa stadsdelar är välorganiserade och att det är de små, lokala självhjälpsorganisationer, som begreppsliggörs som vardagslivets organisationer, som engagerar de urbana gräsrötterna. Föreningarnas struktur och den nära interaktionen ansikte mot ansikte, i kombination med det traditionella medlemskapet, innebär att denna form av aktivism inte kan förstås utan att ta hänsyn till den specifika nationella historiska kontexten. I de svenska förorterna, är nyskapandet av de svenska traditionella folkrörelserna centrala när man diskuterar både begränsningar och möjligheter för förortens organisering. Den starka rörelsetradition, tillsammans med politiska och ekonomiska incitament, har underlättat utvecklingen av ett kraftfullt föreningsliv. Samtidigt har dessa förutsättningar undergrävt den politiska och kritiska potentialen i de urbana gräsrötterna.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället