IntegrationRapport

Integrationsarbete i civilsamhället: unga och äldre i blickfånget

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera verksamheter och insatser inom frivilligorganisationer med en uttalad målsättning att öka integrationen av invandrade barn och unga respektive äldre i det svenska samhället. Materialinsamlingen har gjorts genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på lokalnivå. Resultaten visar att engagemang i föreningslivet är betydligt viktigare för ökad integration än speciellt utformade integrationsprojekt. Sociala relationer är vapen mot utanförskap. Vänskapsrelationer mellan invandrare och svenskfödda antas öka invandrares möjligheter att bygga nätverk som ger tillträde till exempelvis arbetsliv och bostadsmarknad. Exempel på verksamheter för integration är: arrangemang för att möjliggöra mänskliga möten, gruppverksamheter kring gemensamma intressen, fester och festligheter, utflykter, påtryckning på lokala beslutsfattare, spridning av samhällsinformation, samverkan med andra (offentliga och privata) aktörer, individuellt stöd av olika slag. Integrationsinriktat arbete för unga kanaliseras via skola och familj, och att påverka vuxna anses i förlängningen gynna integrationen av de unga. Mobiliserings- och påverkansarbete riktat direkt till unga förekommer också för att engagera i konkreta aktiviteter och påverka värderingar. Integrationsinriktat föreningsarbete för äldre innehåller inte pedagogiska ansatser utan handlar framför allt om att skapa sociala sammanhang, tillvarata medborgerliga rättigheter och ge tillgång till information. Tal om barns och ungas integration inrymmer förväntningar på anpassning efter såväl ursprungskulturen som den nya kulturen. Grader av anpassning beskrivs gärna genom iakttagelser om ungas förhållningssätt till kropp och sexualitet. Uppfattningen uttrycks att invandrade unga män måste ändra sin kvinnosyn för att passa in i det svenska samhället. Tal om äldres integration inrymmer sällan eller aldrig förväntningar på äldres anpassning.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället