IntegrationRapport

Folkbildning i ”integrationens” tjänst: folkbildningens dilemman och invandrarföreningars pragmatism

I kapitlet studeras folkbildningens organisationer och deras arbete inom ramen för den offentliga integrationspolitiken, med ett särskilt fokus på den del av deras verksamhet som är inriktad på så kallad ”demokratisk fostran”. Vid utformningen av de studiecirklar Osman granskar är det uppenbart att behovet av undervisning och kunskapsöverföring motiveras med vad han benämner ett ”kulturbriststänkande”. Mellan ”svenskar” och ”invandrare” antas det finnas vissa mer eller mindre grundläggande skillnader i sätt att tänka och handla, och det är just på grund av dessa skillnader som den sistnämnda kategorin har svårt att nå etablerade positioner i samhället. Med hjälp av studiecirkelns kunskapsstoff ska de som definieras som ”invandrare” frigöra sig från hämmande, traditionsbestämda tankemönster. Men frigörelsen är inte längre riktad mot ett annat och mer rättvist samhälle, som tidigare var fallet i folkbildningen för arbetare, utan mot det nuvarande och det rådande – en ”frigörelse till svenskhet”.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället