IntegrationRapport

Equal opportunities?: A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy

Denna avhandling handlar om invandrarorganisationers roll i samhället. Den fokuserar på det sätt på vilket den nationella kontexten och mer specifikt det korporativa systemet, välfärdssystemet, samt integrationssystemet påverkar denna roll. Avhandlingen är uppbyggd kring hypotesen att invandrarorganisationer formas av deras interaktion med politiska möjlighetsstrukturer som fungerar som länkar mellan den bredare institutionella kontexten och organisationerna. Exempel på sådana strukturer är former för intresserepresentation, system för offentlig finansiering, regler och rutiner för offentliga-privata partnerskap, tillgång till media och offentlig debatt. Sådana strukturer kan användas av invandrarorganisationer samtidigt som dess användning alltid inbegriper ett visst mått av kontroll och reglering , eftersom det kan kräva att organisationerna antar vissa interna regler, följer vissa principer, eller arbetar med vissa frågor.

Avhandling bygger på en jämförelse av invandrarorganisationer i Sverige och Italien. För att inkludera flera nivåer i analysen bygger avhandlingen på tre delstudier med fokus på samspelet mellan invandrarorganisationer och politiska möjlighetsstrukturer på EU-nivå, lokal nivå och nationell/regional nivå. Det empiriska materialet består mestadels av intervjuer med företrädare för invandrarorganisationer och andra nyckelaktörer.

Resultaten i avhandlingen visar att svenska invandrarorganisationer kunde förlita sig på relativt starka resurser och administrativ kapacitet som en följd av de nationella och lokala systemen för offentliga bidrag. I Italien visar resultaten på stora skillnader där etniska organisationer var mer marginaliserade i förhållande till såväl offentlig finansiering och nätverk av organisationer medan inter-etniska och hybrida organisationer hade tillgång till och kunde använda sig av tillgängliga möjlighetsstrukturer och stärka sin position speciellt som tjänsteproducenter. Avhandlingen visar att den nationella kontexten har spelat en avgörande roll i att forma invandrarorganisationers funktioner genom de politiska möjlighetsstrukturerna.

Resultaten visar även på tendenser till konvergens där betydelsen av invandrarorganisationer som tjänsteleverantörer, ofta i nätverk med andra organisationer, var tydlig inte bara i Italien utan även i Sverige. Också vikten av EU både som en kanal för att påverka politiken genom att delta i europeiska nätverk och som källa till resurser för verksamhet på nationell och lokal nivå är tydligt i resultatet.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället