IntegrationRapport

Connecting with work - The role of social networks in immigrants searching for jobs in Finland

European Societies, Volume 13, Issue 5, 2011

Denna studie undersöker i vilken utsträckning invandrares sociala nätverk ha fungerat som viktiga resurser som har hjälpt dem att ta del av arbetstillfällen under hela deras yrkesmässiga karriär i Finland. I artikeln kan man ta del av resultaten av en detaljerad undersökning av hur den information som ledde till anställning förmedlades och förvärvades, hur själva jobben söktes och på vilket sätt sociala kontakter spelade en direkt eller indirekt roll i att få dessa jobb. Studien visar att, trots närvaron av ett väletablerat rikstäckande system för offentlig arbetsförmedling i Finland, var invandrares beroende av främst etniska nätverk mycket påtaglig under hela deras yrkesliv. Detta gällde både i låg- och högkonjunktur. Den roll som dessa nätverk spelade var särskilt viktigt under tiden omedelbart efter invandringen eftersom som nyanlända saknade de lokalt förvärvad humankapital. Resultaten tyder också på att den betydande av dessa nätverk var också ett sätt att undvika den diskriminering som råder på arbetsmarknaden som avskräckte invandrare från att söka arbete genom formella kanaler för jobb-information. Diskriminering hade inte bara bidragit till informanternas låga yrkesmässiga prestation genom att begränsa deras möjligheter till lågprestigeyrken utan kan indirekt också ha lett till att stärka de etniskt dominerade nätverken mellan dem. Studien tyder på att de insatser som syftar till att skapa lika sysselsättningsmöjligheter för invandrare kommer sannolikt inte att vara fruktbara utan en framgångsrik bekämpning av diskriminering och en allmän attitydförändring gentemot invandrare i samhället. Det empiriska materialet för studien samlades in genom 40 semistrukturerade kvalitativa intervjuer med första generationens manliga invandrare (ålder 22-60) med ursprung från Pakistan och Indien som var bosatta i Helsingfors huvudstadsområde.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället