IntegrationRapport

Bistånd eller styrning? Kommunen och de etniska föreningarna

Detta antologikapitel undersöker samspelet mellan en medelstor kommun och dess etniska föreningar kring fördelningen av bidrag. Studien visar hur politiska övergripande mål tolkas och omvandlas till principer for fördelning av bidrag i samspelet mellan kommunala tjänstemän och medlemmar i föreningen. I bidragshanteringen i den studerade kommunen avgränsades integrationsarbetet till att avse föreningar som vände sig till personer med utländsk bakgrund. Ett nytt bedömningssystem för fördelning av bidragen var under utveckling for att oka effektivitet och rattvisa, men också for att styra in föreningarnas verksamhet mot kommunens politiska mal. även om bedömningssystemet gjorde hanteringen till någonting skenbart neutralt och sakligt, visar kapitlet på en bindning till en motsägelsefull institutionell inramning bestående av två svårförenliga diskurser: den ena handlar om vikten av att stödja de etniska föreningarna som sådana, den andra om att styra in dem mot kommunens mål om integration, demokrati och jämställdhet. Samtidigt påverkas styrningen av erfarenhetsbaserade och mer eller mindre explicita antaganden om föreningarnas verksamheter och deras enskilda medlemmar I praktiken skedde en förändring mot att stödet i första hand motiverades med de etniska föreningarnas betydelse for integrationen av nyanlända Förhållningssättet kom i allt mindre grad att inriktas mot att stärka föreningarnas specifika identiteter, samtidigt som dikotomin mellan etniska och andra föreningar bibehölls genom att kategorierna hanterades olika av kommunen. Bidragen knöts i växande grad till kommunens mål och inte till föreningarnas specifika förhållanden. De gavs utifrån ett erkännande av föreningarnas betydelse och av deras behov av sarskilt stod, men de underbyggde samtidigt den etniska isär hållningen. Studien visar vidare att föreningarnas transnationella inslag gjordes ovidkommande i hanteringen av bidragen, då föreningarna sågs endast i ett svenskt, lokalt perspektiv, d.v.s. i termer av vad de kunde åstadkomma för samhallet och för sina medlemmar i kommunen. Denna administrativa begränsning aktualiserar frågan om gränserna for kommunens ansvar.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället