IdrottRapport

Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change

Avhandlingen behandlar hur idrott används i välfärdssamhället som ett uttryckligt medel för att åstadkomma social förändring och handskas med sociala problem. I avhandlingen betonas idrotten som en arena för att fostra ungdomar som riskerar utanförskap och kriminalitet till att bli aktiva och ansvarstagande medborgare samt som en plats för att forma sociala och platsspecifika gemenskaper. I det sättet att handskas med sociala problem, där idrott tillskrivs en central betydelse, synliggörs några viktiga tendenser kring ett socialt arbete och en välfärdsstat i omvandling.

Dagens socialpolitik betonar, till följd av omstruktureringar och nedskärningar i offentlig sektor, ofta nya innovativa sätt att möta problem som segregation, ’utanförskap’ och ungdomsbrottslighet. De senaste åren har idrott alltmer kommit att betraktas som ett socialpolitiskt verktyg med förväntningar om att åstadkomma social förändring och bidra till att lösa sociala problem och en rad verksamheter med sådana ambitioner och strategier för detta har vuxit fram. I avhandlingen undersöks hur den sociala förändringens dynamik formas i relation till idén om ’idrott som en lösning på sociala problem’. Två empiriska material har undersökts: dels den vetenskapliga diskursen, dels olika företrädares beskrivningar av en idrottsbaserad välfärdsintervention för unga i risk för problem och exkludering. Det senare refererar till en verksamhet som sker i samverkan mellan en social entreprenör, kommun och föreningsliv.

Avhandlingen lyfter fram hur tanken på att använda idrott som ett verktyg för social förändring bygger på idéer om moralisk aktivering av individer vilka betraktas som passiva, i ’utanförskap’ eller ’risk’ och som socialt problematiska. Genom att lyfta fram idrottens socialpolitiska potential, tonas vikten av insatser riktade mot ’samhället som en helhet’ ned till förmån för selektiva insatser riktade mot avgränsade individer, grupper av individer och platser. Till att börja med blir enskilda individer (’självet’) problematiserade och en målpunkt för förändring. Genom idrott kan enskilda individer rustas med krafter för att klara sig i samhället som de annars antas sakna. För det andra blir civilsamhällelig gemenskap (’gemenskapen’/’community’) en målpunkt för förändring. Oro, spänningar och brist på sammanhållning kan åtgärdas genom att idrott antas skapa moraliska band och relationer mellan människor och samhällsaktörer såsom idrottsföreningar. För det tredje förläggs samhällsproblemen geografiskt till utanförskapsområdet (’platsen’), en plats som avgränsas från övriga samhället med särskilda behov av förändring. Just idrott kan vara en insats som bedrivs på en specifik geografisk plats och med ett geografiskt avgränsat upptagningsområde. Den sociala förändringens idé bygger på aktivering och ansvarsgörande av enskilda individer, civilsamhällelig gemenskap och utanförskapsområdet.

I det här avseendet kan idrott framställas som en effektiv åtgärd mot sociala problem, inte för att empirisk forskning ger tydliga belägg för detta, utan snarare eftersom själva idén om idrott associeras med föreställningar om och behovet av moraliskt aktiva, ansvarstagande individer som kan tillhandahålla sin egen välfärd samt ett livaktigt civilsamhälle som representerar moralisk gemenskap. Här illustreras också tendenser av en de-professionalisering av det sociala arbetet och en roll för den offentliga välfärden att selektera, samordna och möjliggöra sociala interventioner snarare än att utföra. I det avseendet framträder mobiliseringen av föreningslivet, entreprenörskapet och det civila samhället i allmänhet som en central strategi för att möta sociala problem. Denna syn på hur sociala problem, i termer av segregation, ’utanförskap’, brottslighet och sociala oro är inte specifik för just idén om ’idrott som en lösning på sociala problem’, utan snarast att betrakta som en socialpolitisk trend i det samtida Sverige.

Idrott

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället