Forskning – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och forskning. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och forskning

Utgivningsår: 2014

Innehållsförteckning

Enligt regeringens mål för forskningspolitiken ska Sverige vara en framstående forskningsnation. Forskning och innovation ska bedrivas med hög kvalitet och bidra till samhällets- och näringslivets utveckling. Forskningen ska bland annat utveckla demokratiska, kulturella och bildningsmässiga värden i samhället. Samverkan mellan universitet, företag, offentlig sektor och det civila samhället är därför ett viktigt inslag i samhällsutvecklingen. Olika doktorandsammanslutningar och intresseföreningar för forskare överlag är del av det civila samhället. Vetenskaplig forskning om det civila samhället i relation till forskningssektorn verkar dock generellt sett vara mycket begränsad.

Aktörer som tar fram kunskap

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet). Myndigheten bedriver kvalitetssäkring och juridisk tillsyn och ansvarar för statistik och uppföljning på högskoleområdet. UK-ämbetet sammanställer följaktligen även statistik om enskilda huvudmän för högskolor som tillhör det civila samhället.

Exempel på publikationer

Eklinder-Frick, J. (2014). Sowing seeds for innovation: The impact of social capital in regional strategic networks. Västerås: Mälardalens högskola.

Erixon, F. (1996). Privata forskningsstiftelsers roll och betydelse för svensk kunskapsutveckling. Stockholm: City-universitetet.

Riksdagen (1997). Hur går det för forskningen? Samarbetet mellan vissa forskningsstiftelser och statliga forskningsstiftelser och statliga forskningsfinansierande organ. Stockholm: Sveriges riksdag.

Silander, C., Haake, U. & Lindberg, L. (2014). Intern organisation och styrning av forskningens profilering och finansiering: En studie av svenska högskolor och nya universitet. Stockholm: KK-stiftelsen.

Sörlin, S. (Red.). (2005). ”I den absoluta frontlinjen": En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter. Nora: Nya Doxa.

Forskning
Publicerad:
2014-11-21 15:11 av Gäst