Energi – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och energi. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och energi

Utgivningsår: 2014

Innehållsförteckning

Forskning som handlar om energi och det civila samhället behandlar ofta hur grupper och organisationer inom det civila samhället har varit involverade i beslutsprocesser kring energisatsningar såväl på nationell som på lokal nivå. De aktörer i det civila samhället som främst speglas i forskningen är de politiska partierna och de energislag som oftast stått i fokus är kärnkraften, vattenkraften och vindkraften. Utöver de politiska partierna förekommer allt från de större nationella miljöorganisationerna till mindre lokala medborgarsammanslutningar i forskningen.

Aktörer som tar fram kunskap

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har i uppgift att följa upp tillståndet i miljön och att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Myndigheten tar fram kunskap och underlag som används för att utveckla miljöarbetet. Flera av myndighetens rapporter berör samverkan med det civila samhället i genomförandet av miljöpolitiken.

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Delar av forskningen berör hur planeringa av vindkraftsprojekt kan förankras bland medborgare och organiserade opinioner i samhället. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Exempel på publikationer

Anshelm, J. (2013). Kraftproduktion och miljöopinion: Kritiken av vindkraftens miljöpåverkan och den som riktats mot övriga kraftslag. Stockholm: Naturvårdsverket.

Egan Sjölander, A. (2004). Kärnproblem: Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå. Umeå: Umeå universitet.

riksson, O. (1982). Kooperation och energi. Stockholm: Kooperativa institutet.

Gullberg, A. T., et al. (2014). "Towards a low carbon energy future – Renewable energy cooperation between Germany and Norway." Renewable Energy, 68: 216-222.

Lundqvist, L. J., Jonsson, A., Galaz, V. et al. (red.). (2004). Hållbar vattenförvaltning. Organisering, deltagande, inflytande, ekonomi. Rapport 5. Göteborg: VASTRA.

Lundqvist, L J. & Biel, A. (red.) (2007). From Kyoto to the town hall: Making international and national climate policy work at the local level. London: Earthscan.

Mels, T. & Mels, S. (2014). Deltagande landskapsanalys för vindkraft: Principer, erfarenheter och tillvägagångssätt. Stockholm: Naturvårdsverket.

Nord, L. & Stúr, E. (2010). Från ödesfråga till övrig fråga: en studie av den politiska debatten om kärnavfallet i Sverige 1976-2009. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Pettersson, T. (2008). Unga sjunga med de gamla!: en jämförande analys av grundläggande värderingar och uppfattningar om demokrati och politik bland blivande vuxna från 24 länder. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB.

Sørensen, B. (1994). Grassroots in Motion (1970-90). European Movements for Energy and Environment. Philosophy and Social Action 20(1-2): 25-31.

Statskontoret (2008). Samråd, stöd och slutförvar: en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden. Stockholm: Statskontoret.

Toke, D. (2005). Will the Government Catch the Wind? Political Quarterly 76(1): 48-56.

Trapp, N. L. (2012). Corporation as climate ambassador: Transcending business sector boundaries in a Swedish CSR campaign. Public Relations Review 38(3): 458-465.

Vedung, E. (1997). Kärnkraften och partisystemet i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Vedung, E. & Brandel, M. (2001). Vattenkraften, staten och de politiska partierna. Nora: Nya Doxa.

Vedung, E. (2002). Besynnerliga böjningsmönster: partierna, vattenkraften och älvskyddet i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Wärnbäck, A., et al. (2013). Shared practice and converging views in nuclear waste management: long-term relations between implementer and regulator in Sweden. Environment & Planning A 45(9): 2212-2226.

Energi
Publicerad:
2014-11-19 14:01 av Gäst