Diskriminering – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och diskriminering. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och diskriminering

Utgivningsår: 2014

Diskrimineringslagen började gälla 2009 och syftar till att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ofta talar man om diskriminering i en arbetslivskontext, men det kan även handla om att människor blir ojämlikt behandlade av myndigheter eller inom hälso- och sjukvården. Enligt diskrimineringslagen har vissa organisationer inom det civila samhället rätt att föra enskilda personers talan i domstol. Ett tydligt exempel på det är de lokala och regionala antidiskrimineringsbyråerna som dessutom erbjuder rådgivning och utbildning till företag, föreningar, kommuner och landsting. Det finns många organisationer inom det civila samhället som arbetar med att påtala och motverka diskriminering i samhället, till exempel organisationer som arbetar för homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter eller för likabehandling av personer med funktionsnedsättningar. Man kan även tänka sig att det finns kunskap om det civila samhället och diskriminering som handlar om särbehandling inom civilsamhällets egna organisationer.

Aktörer som tar fram kunskap

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Myndigheten arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Uppdraget är att verka för att diskrimineringen upphör inom samhällslivets alla områden. DO gör analyser, föreslår lagändringar, skriver rapporter och uppmärksammar beslutsfattare på diskriminerande strukturer. Myndigheten samverkar med ansvariga aktörer och företrädare för det civila samhället i uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter. DO utbildar arbetsmarknadens parter, huvudmän inom utbildningsväsendet  och organisationer i det civila samhället i det förebyggande arbetet mot diskriminering. DO publicerar regelbundet forskningsöversikter och rapporter som bygger på ärendeanalyser och annat forskningsunderlag inom arbetslivet, skola/högskola, hälso- och sjukvård, bostadsfrågor eller diskrimineringsproblematik i allmänhet. DO samverkar i olika former med det civila samhället i framtagandet av dessa forskningsöversikter och rapporter.

Föreningars interna antidiskrimineringsarbete (FIA). Detta projekt pågick mellan 2010-2013 med syfte att samla, utveckla och sprida goda exempel och erfarenheter inom olika satsningar mot diskriminering och exkludering inom det civila samhället.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Organisationen verkar främst för sin målgrupps intressen avseende likabehandling och jämlikhet genom politisk påverkan, stödjande verksamhet och informationsspridning. RFSL har också genomfört flera undersökningar på området. Bland dessa kan nämnas den återkommande kommunundersökningen som mäter skillnader i förutsättningar för de invånare som är hbtq-personer i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

Exempel på publikationer

Behtoui, A. (2006). Unequal opportunities: The impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labour market. (Diss.). Linköping: Linköpings universitet.

Carson, Marcus (2007). Mainstreaming Xenofobi: Svenska partier, partistrider och policyutveckling ur ett socialhistorisk perspektiv i Burns, T.R. (red.) (2007). Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Diskrimineringsombudsmannen (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000. Stockholm: Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Diskrimineringsombudsmannen (2012). Rätten till sjukvård på lika villkor: rapport. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Diskrimineringsombudsmannen (2013). Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige. En översikt av forskning publicerad vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 2003. Stockholm: Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Gardell, M. (2013). Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet. I Furumark, A. (Red.), Att störa homogenitet. Lund: Nordic Academic Press.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2009). Utvärdering av lokal antidiskrimineringsverksamhet. Stockholm: Ramböll på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Jönsson, H. & Taghizadeh Larsson, A. (2009). The exclusion of older people in disability activism and policies – a case of inadvertent ageism? Journal of Aging Studies, 23(1), 69-77.

Kumlin, J. (2014). Delar av mönster: en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen.

Malmsten, J. (2007). Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige: Antirasism i rörelse. Linköping: Linköpings universitet.

Mulinari, D. och Neergaard, A. (2012). The Sweden Democrats, Racisms and the Construction of the Muslim Threat. I Morgan, G. och Poynting, S. (Red.) Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Farnham, Surrey: Ashgate Pub.

Mulinari, D. & Neergaard, A. (2004). Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares kamp inom facket. Umeå: Boréa Bokförlag.

Myrberg, G. (2007). Medlemmar och medborgare: föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. (Diss.). Uppsala: Uppsala universitet.

RFSL (2014). RFSL:s kommunundersökning 2014. Stockholm: Riksförbundet för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).

Soininen, M. & Etzler, N. (2006). Partierna nominerar: exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm: Fritze.

SOU 2005:56. Det blågula glashuset. Strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande från utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Stockholm: Fritzes.

Ungdomsstyrelsen (2013). Även vi kan diskriminera 3. Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010- 2012. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Wollebæk, D. & Selle, P. (2009). The role of women in the transformation of the organizational society in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 33(3): 120S-144S

Diskriminering
Publicerad:
2014-11-24 22:23 av Gäst