Boende och bostäderRapport

Not the middle way but both ways: cooperative housing in Sweden

I detta kapitel ställs frågan varför kooperativa boendeformer, såsom bostadsrättsformen, inte har fått något större genomslag internationellt, utan enbart i Sverige och Norge.

Modellens fördelar motiveras ofta med interna och externa argument. De interna argumenten handlar om demokrati, att kooperativa boenden utgör demokratiska organisationer. Dessa interna argument kan också omformuleras till externa argument som pläderar för ett kooperativt samhälle. De externa argumenten fokuserar på sociala dimensioner, såsom svagare gruppers autonomi och icke-exploatering varigenom upplåtelseformen kan betraktas som en decentraliserad form av socialism. Kooperativa lösningar har därför ibland framställts som en medelväg mellan de två traditionella sätten att organisera produktion och distribution, mellan kapitalism och socialism, planekonomi och marknad, kollektivism och individualism.

Kapitlet innehåller en historisk genomgång av utvecklingen i Sverige av de två största organisationerna på riksnivå, HSB och Riksbyggen, samt av de oberoende bostadsrättsföreningarna.

Bengtsson konstaterar att det finns en stor variation i det demokratiska deltagandet mellan olika bostadsrättsföreningar. Relativt sett är deltagandet i exempelvis årsstämman relativt högt, samtidigt som de flesta bostadsrättsinnehavare i övrigt är passiva. Utöver detta är representationen i styrelserna ofta skev och enbart en liten elit är aktiv.

Bengtsson argumenterar för att en tredje väg inte nödvändigtvis behöver vara en mellanväg. Bengtsson föreslår att framgången för kooperativt boende i Sverige möjligen kan förklaras med att det råder optimal balans mellan stat och marknad. Den tredje vägen är kanske ingen kompromiss utan en tillämpning av båda traditionella vägarna, ibland mer socialt än bostäder i offentlig regi, ibland mer kommersiellt än egnahem.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället