Boende och bostäderRapport

Natthärbärget som vandrande lösning

Sociologisk Forskning 44(4)

Syftet med denna artikel är att belysa återkomsten och expansionen av natthärbärget som lösning på hemlösheten på 1990-talet med fokus på två aspekter: Dels härbärgets hybrida karaktär i bemärkelsen både akut och permanent lösning för enskilda individer och kommuner, dels det motsägelsefulla i att härbärgena dömts ut så många gånger av vårdideologiska och etiska skäl samtidigt som de ändå används i stor omfattning. Artikeln bygger på en kvalitativ studie där empirin kommer från intervjuer med föreståndare och företrädare för fyra härbärgen som alla drivs av kristna frivilligorganisationer samt dokumentstudier.

Studien tar avstamp i Kingdons agenda setting-teori där tre flöden urskiljs: politik-, policy- och problemflödet som tillsammans påverkar vilka frågor som anses vara viktiga, hur problem förklaras och hur de ska lösas. Utvecklingen i Sverige beskrivs som att förändringar i problemflödet under 1990-talet och senare i politikflödet ledde till att policyfönstret öppnades. Hemlöshet sägs till exempel ha förvandlats från ett bostadspolitiskt problem till ett socialpolitiskt problem i den offentliga debatten under 1990-talet. Även inom forskningen har hemlösheten mer och mer kommit att beskrivas som ett socialt problem, med huvudsakligen individuella orsaker, snarare än som ett problem med samhälleliga orsaker såsom till exempel bostadsmarknadens sätt att fungera. Studien visar hur företrädare för härbärgena har verkat som policyentreprenörer för att lansera idéer så att de hamnar på den politiska dagordningen, för att mjuka upp systemet så att deras förslag kan möta en mottaglig publik när ett policyfönster öppnas.

Utöver detta pekar studien på reproducerande mekanismer i de fyra undersökta kommunerna där härbärget i frivilligorganisationers regi återkommit som lösningsstrategi. Det finns en lång tradition och stark koppling mellan hemlösa och härbärgen som lett till en allmän acceptans för denna lösning trots att den ständigt kritiseras av politiker, tjänstemän inom socialtjänsten och av föreståndare för härbärgen.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället