Boende och bostäderRapport

Lokal kontroll och kollektivt handlande: En utvärdering av självförvaltning i Bostads AB Poseidon i Göteborg

Denna rapport är en utvärdering av bostadsbolagets Poseidons självförvaltningsprojekt i Göteborg som ställer sig frågan i vilken mån projektet uppnått självförvaltning och lokal demokrati. Studien baserar sig på en enkät till ett representativt urval av 1400 hyresgäster, en enkät till aktiva hyresgäster, till ordförande i lokala hyresgästföreningar och till bostadsbolagets husvärdar samt fördjupade fallstudier i sju bostadsområden. Dessutom har empiri från tidigare studier och annat, mestadels internt, material använts.

Författarna menar att istället för att använda begreppen självförvaltning och lokal demokrati är det i praktiken mer rättvisande att tala om lokal kontroll (kontroll, makt och inflytande) och kollektivt handlande (deltagande, samarbete och kollektivt handlande). Studien undersöker också vilken betydelse genus och etnicitet har för att omsätta demokratiska processer på lokal nivå.

Vid tiden för utvärderingen tillämpades någon form av självförvaltning i flertalet bostadsområden. Det visade sig att det ambitiösa programmet som syftade till ett omfattande lokalt beslutsfattande var orealistiskt och att aktiviteter snarare baseras på informella samarbeten mellan den lokala personalen och aktiva hyresgäster, ibland inom ramen för sammanslutningar. Trots att både personalen och representanter från hyresgästföreningen var skeptiska i början blev deras inställning till projektet alltmer positiv efter hand.

I utvärderingen dras slutsatsen att de boende, under vissa förutsättningar, kan få ett reellt inflytande med bara ett minimum av formell reglering och att lokalt samarbete verkar kunna fungera även utan traditionella föreningsdemokratiska beslutsformer.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället