Boende och bostäderRapport

Kristna frivilliga organisationer och hemlöshet: relik eller nisch i det generella välfärdssystemet?

Detta antologikapitel summerar resultaten från en fallstudie som författaren tillsammans med Marie Nordfeldt genomfört i två stora och två mellanstora svenska kommuner. Empirin kommer främst från intervjuer med professionella aktörer, både inom den offentliga och inom den ideella sektorn, som arbetar med hemlösa.

Olsson talar om en vandrande lösningslogik för att beskriva den kortsiktighet som kommunerna har när de försöker lösa problem relaterade till bostadslöshet och där socialtjänsten ofta tar hjälp av frivilligorganisationer. Sättet att förbättra hemlösa personers livssituation genom att mer eller mindre explicit hänvisa dem till frivilligaktörernas insatser framstår inte direkt som en genomtänkt strategi. Snarare rör det sig om en tillfällig och relativt bekväm åtgärd som ligger nära till hands eftersom dessa organisationer har en lång tradition av att arbeta med hemlösa personer.

Studien visar också att arbetsdelningen mellan socialtjänst och frivilligorganisationer är mer utpräglad i de större kommunerna. Ofta vänder sig kommunen till de kristna frivilligorganisationerna, men det förekommer även att frivilligorganisationerna kontaktar socialtjänsten då det inte är ovanligt att hemlösa söker sig dit först. Socialtjänsten tycks ofta betrakta de ideella organisationerna som första steget i en boendetrappa. De kristna frivilligorganisationernas beskrivs ha förändrats från att först och främst haft ett kristet uppdrag att lindra nöden till att de fått alltmer praktisk organisatorisk kunskap. Samtidigt är frivilligorganisationerna beroende av socialtjänstens organisatoriska gränsdragning, det vill säga vad socialtjänsten inte alls eller bara delvis tar ansvar för.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället