Boende och bostäderRapport

Hyresgäster i nätverk: makt och demokrati i stadsdelsförnyelse

Denna rapport handlar om nätverksstyrning utifrån den lokala hyresgästföreningens perspektiv. Studien bygger till viss del på Herttings avhandling ”Samverkan på spel”. Analysen utgår från en fallstudie av lokal samverkan över en tjugoårsperiod i stadsdelen Hökarängen. Hertting intresserar sig särskilt för hyresgästernas och hyresgästföreningarnas roll i samverkan kring stadsdelsförnyelse. Författaren menar att hyresgästföreningarna agerar på tre relaterade arenor: förnyelsearenan, förhandlingsarenan och föreningsarenan. Störst fokus ligger på förnyelsearenan som studeras utifrån teorier om nätverksstyrning. De andra två arenorna behandlas som sekundära. Tre diskurser urskiljs i den nationella Hyresgästföreningens centrala policydokument, nämligen den bostadsorienterade förnyelsen, den boendeorienterade förnyelsen och den områdesorienterade förnyelsen. Utifrån ett bostadsorienterat perspektiv är den lokala hyresgästföreningen först och främst en konsumentorganisation. Samverkan med hyresgästföreningar kan ge den bostadsorienterade förnyelsen legitimitet, acceptans och/eller förankring. Ur ett boendeorienterat perspektiv är hyresgästföreningens roll inte lika uppenbar, föreningen är i ett sådant perspektiv snarare en påtryckare än en innehavare av särskilt relevanta resurser. Det områdesorienterade perspektivet formulerar en mycket central roll för föreningar och föreningsliv i stort, men inte någon särskild roll för den lokala hyresgästföreningen.

Studiens övergripande slutsats är att hyresgästföreningarna har potential att vara centrala aktörer i processer som rör stadsdelsförnyelse i samverkan. De lokala hyresgästföreningarna framstår som attraktiva partners när de väl deltar i samverkansprocesserna. Skälet tycks vara den legitimitet och den lokalkunskap som föreningarna och deras interndemokrati ger.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället