Boende och bostäderRapport

Hemlöshet i välfärdsstaden: En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera förekomsten och betydelsen av lokala variationer i förhållandet mellan den offentliga och den frivilliga sektorn. Författaren undersöker orsaker till relationsförändringar och till förändrad ansvarsfördelning mellan den offentliga och den frivilliga sektorn när det gäller olika former av boendeinsatser för hemlösa.

Empirin hämtas från fallstudier som genomförts vid två tillfällen under 1990-talet. Fallstudierna grundar sig på intervjuer med nyckelpersoner inom flera olika, mestadels kristna, frivilligorganisationer och inom offentlig förvaltning i Stockholm och Göteborg. Avhandlingen skildrar i detalj hur förändringarna har sett ut över tid i de båda städerna.

Studien visar att frivilligorganisationerna har fått ökad uppmärksamhet och höjd status på det socialpolitiska området i takt med den ökade decentraliseringen och privatiseringen av den offentliga sektorn under 1990-talet. I Stockholm har frivilligorganisationerna endast i begränsad utsträckning gått in i entreprenadrelationer med det offentliga och det ökade samarbetet har en mer informell karaktär. I Stockholm är frivilligorganisationerna en viktig och självständig del i arbetet med de hemlösa, men är inte lika formellt införlivade i den offentliga sektorn. Denna relation beskrivs som integrerad autonomi. I Göteborg har de undersökta organisationerna tydligare gått in i entreprenadrelationer med socialtjänsten. Detta ökar bland annat de krav kommunen ställer på organisationernas bidragsansökningar. Denna relation beskrivs som integrerat beroende. Nordfeldt menar att den kommunala socialpolitiken överlag i högre grad präglas av pragmatism och ad hoc-lösningar än av uttalade ideologiska ställningstaganden i relation till frivilligorganisationernas roll.

Författaren menar att en otydlig ansvarsfördelning innebär att brukare riskerar att hamna mellan stolarna. Genom att frivilligorganisationerna skapar sig en nisch på hemlöshetsområdet kan offentlig sektor också lättare dra tillbaka sina insatser för gruppen. I Stockholm ges ännu bättre förutsättningar för uppkomsten av en sådan nisch genom otydligheter i ansvarsfördelningen mellan främst offentliga aktörer. Förändrade ekonomiska villkor kan tolkas som en övervältring av kostnader från stat till kommun. Kostnader som i ett nästa steg kan vältras över till frivilligsektorn. Därmed flyttas även det ekonomiska risktagandet över till frivilligorganisationerna. Nordfeldt skönjer en ambivalens bland organisationerna som å ena sidan eftersträvar ett nära samarbete med kommunerna, inte minst för att få finansiering därifrån. Å andra sidan vill de inte att kommunerna släpper sitt ansvar. Frivilligorganisationerna ser sig fortfarande som opinionsbildare och som ”vakthundar” för att försvara de hemlösas intressen i samhället, roller som riskerar att undergrävas i en alltför nära allians med det offentliga. Vidare pekar studien på en stark ideologisk föreställning om att frivilligorganisationerna skulle ha lämpligare egenskaper för att ta hand om hemlösa personer. Nordfeldt menar att frivilligorganisationerna genom att arbeta så nära den offentliga sektorn kan fylla en kortsiktig funktion som välfärdsförstärkare, men att de på lång sikt riskerar att förlora sin roll som avantgarde och röst för de svaga.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället