Boende och bostäderRapport

Gräsrot, språkrör och träffpunkt: lokal organisering och demokrati i boendet

Studien fokuserar på de roller och funktioner som lokala hyresgästföreningar kan ha. Den bygger på en omfattande enkätstudie som genomfördes 1997 och som riktades mot ett representativt urval av 342 lokala hyresgästföreningar i hela Sverige. Olika enkäter har skickats till fyra olika nivåer inom hyresgästföreningsrörelsen: lokala styrelser, lokala ordföranden, regionala ombudsmän samt kontaktpersoner hos fastighetsägare i vars bostadsbestånd den lokala hyresgästföreningen bedriver sin verksamhet.

Som de viktigaste rollerna urskiljs hyresgästföreningen som demokratisk samfällighet, som språkrör och som träffpunkt. Ytterligare en roll är den som "gräsrot", vilket avser att agera som basorganisation inom hyresrättsrörelsen och att verka demokratiskt i relation till andra nivåer inom rörelsen. Representanter för den lokala hyresgästföreningen verkar för de lokala medlemmarnas intressen på högre nivåer inom rörelsen, men sprider också information av olika slag uppåt och neråt i organisationen.

Det visar sig att de lokala hyresgästföreningarnas styrelser uppfattar alla roller som viktiga, men lyfter särskilt fram rollen som språkrör. Rollerna verkar förstärka varandra och studien visar att särskilt det demokratiska deltagandet har ett starkt positivt samband med övriga tre roller.

De lokala hyresgästföreningarna placeras också in i ett vidare folkrörelseperspektiv där utgångspunkten är att en förenings arbete för medlemsnytta också ska gagna samhället i stort. Enligt studien bedriver hyresgästföreningarna på lokal nivå sitt arbete för medlemsnyttan främst i rollerna som språkrör och som "gräsrot" via högre nivåer i rörelsen och beskrivs som framgångsrika i dessa två roller. Hyresgästorganisationens kollektiva inflytande på hyressättningen och de boendes gemensamma inflytande på förvaltningen av sina bostadsområden kan även betraktas som mål för den svenska bostadspolitiken. I den mån de är framgångsrika i rollerna som "gräsrötter" och språkrör bidrar de ur detta perspektiv samtidigt till ökad samhällsnytta inom bostadssektorn. Däremot kan man ifrågasätta huruvida de lokala hyresgästföreningarna verkligen bedriver demokratiskolning, bland annat eftersom deltagandet är relativt lågt. De lokala hyresgästföreningarnas roll som träffpunkt kan ses som bidragande till uppbyggnad av socialt kapital och till opinionsbildning på samhällsnivå.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället