Boende och bostäderRapport

Forskning om boendeinflytande: en litteraturöversikt

Denna rapport är en kartläggning över alla fallstudier och utvärderingar inom området boendeinflytande som publicerats mellan 1975 och 1993. Det rör sig om namngivna bostadsområden med olika boendeformer där de flesta utgörs av områden med flerbostadshus i form av hyresrätter och bostadsrätter, men även äganderätter, kollektivboende, och blandade boendeformer förekommer. Sammanställningen omfattar 66 rapporter i form av 25 fallstudier över 45 bostadsområden. Fallstudierna redovisas under standardiserade rubriker, men en kort sammanfattning över helheten ges i början av rapporten.

Bakgrunden till formaliserat boendeinflytande är det ramavtal som slöts mellan SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och Hyresgästernas riksförbund 1979 och som sedan följdes upp av liknande ramavtal för privatägda hyreshus. Boendeinflytande har även införts i nästan hela det allmännyttiga hyresbeståndet och i stora delar av det privata.

Rapportens intresse kretsar särskilt kring effekter av inflytandet, men även vilka förutsättningar som kan finnas för att boende ska kunna påverka. Det är främst det kollektiva formellt organiserade inflytandet över förvaltningen av ett visst bostadsområde som studeras där översikten visar att boendeinflytandets omfattning hänger samman med vilka typer av beslut de boende har rätt att påverka.

Hur de enskilda studierna är upplagda varierar naturligtvis liksom vad som redovisas. Författarna till utvärderingarna tar sällan ställning till om de syften och mål man haft för verksamheten har uppnåtts. Mätresultaten bygger oftast på människor subjektiva uppfattningar om trivsel och allmän tillfredsställelse som typiskt sett mäts genom intervjuer och enkäter. Typiska frågor som kan vara aktuella för boendeinflytande är trafikproblem, ordningsfrågor, ungdomsproblem, utemiljön, trivsel- och fritidsaktiviteter samt besparingsåtgärder. Områdets storlek och karaktär påverkar vilka frågor som är aktuella. Överlag redogör utvärderingarna för ett lågt deltagande där nya aktiva känner sig obekväma i sammanhang där de övriga är mycket föreningsvana. Som viktigaste kriterium för deltagande pekas storlek ut: Ju mindre område eller organisationsenhet desto större engagemang. Men även låg omflyttningsfrekvens verkar gå hand i hand med relativt omfattande deltagande.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället