Boende och bostäderRapport

Ett stegvis knåpande och lappande: staten, partisystemet och plan- och byggregleringen

Denna arbetsrapport handlar om statens politik för bebyggelse och markanvändning i Sveriges tätorter. Ett syfte är att belysa huvudlinjen i den politik som staten fört mellan 1945 och 1996 där författaren använder sig av äganderättsbegreppet som analytisk ram. Rapporten syftar också till att beskriva händelseförloppet mer övergripande utifrån begreppen socialisering och privatisering. Under den beskrivna perioden har staten sett till att kommunerna kunde bestämma över tätortsmarken i allt högre grad samtidigt som markägarnas inflytande minskat i motsvarande utsträckning. Rapporten fördjupar sig i hur de politiska partierna på riksnivå ställt sig vid utformningen av statens politik mot stadsbygdsmarken där det svenska partimönstret varit ovanligt i att antingen alla fem traditionella partier varit överens eller att fyra partier (v, s, fp, c) vänt sig mot moderaterna samtidigt som deras ställningstagande kan ses som en betydande inskränkning av enskildas förfoganderätt över sin mark.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället