Boende och bostäderRapport

Energy efficiency in tenant-owners' residences: The process of going from objective to implementation

Housing studies, 28(1)

Denna tvärvetenskapliga fallstudie handlar om implementeringen av HSB:s mål om energieffektivitet på nationell och regional nivå samt inom bostadsrättsföreningarna och bland bostadsrättsinnehavare. Empirin kommer från halvstrukturerade intervjuer som genomförts med organisationens representanter på riksnivå, i en region och inom två bostadsrättsföreningar varav den ena arbetar arbetat aktivt med energieffektivitet.

På den nationella nivån visar det sig att HSB har intensifierat sitt arbete för att uppnå ökad hållbarhet genom att anamma ambitiösa miljö- och energimål. Organisationen försöker omsätta dessa mål på regional och lokal nivå främst genom att ge information om tekniska lösningar och vikten av förändrat beteende.

Regionkontoret HSB Östra har anslutit sig till HSB:s nationella klimatavtal som innebär en rad praktiska åtgärder som att mäta och kontrollera energieffektiviteten och att kompensera för de mål som inte uppnåtts. Regionen erbjuder också skriftlig information till bostadsrättsinnehavare genom medlemsmagasinet och representanter på årsstämmorna.

Den ena, nyare, bostadsrättsföreningen uppvisar en oförändrad energiförbrukning under förevändning att man behövt prioritera ekonomiska aspekter som amorteringar. Den andra, äldre föreningen har arbetat mer aktivt, men planerna har inte resulterat i lägre energiförbrukning. Båda föreningarna har förmedlat energisparinformation bland annat i sina nyhetsbrev. För att minska medlemmarnas kostnader har de infört kollektiva elavtal utan direkt avsikt att sänka energiförbrukningen.

De flesta hushåll är medvetna om att de kan spara energi, men prioriterar inte detta. Flera bostadsrättsinnehavare har också lagt till sig med mer energikrävande vanor i det egna hushållet sedan systemet infördes.

Som ett av huvudproblemen för att energimålen inte implementerats på bostadsrättsförenings- och medlemsnivå nämns att energiutgifter utgör så liten del av hushållens utgifter och att de kollektiva avtalen inte direkt främjar energisnålt beteende.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället