Boende och bostäderRapport

Demokrati och ekonomi i bostadsrätt

Denna studie har både en tydligt empirisk förankring och uttalade teoretiska ambitioner. Närmare bestämt är syftet att utveckla teorier och metoder för att mäta demokrati och ekonomi i kooperativt boende och att med hjälp av dessa teorier undersöka demokratin och ekonomin i HSB:s bostadsrättsföreningar. Studien genomfördes 1991/1992 och bygger på ett representativt urval av HSB-bostadsrättsföreningar, 409 stycken. Olika material används såsom: Enkätsvar från styrelser, från enskilda styrelseledamöter, från valberedningar och från HSB-representanter i bostadsrättsföreningarnas styrelser, stämmoprotokoll, årsredovisningar samt externt och internt insamlad statistik.

Författarna konstaterar att begreppen demokrati och ekonomi bör ges samma innebörd i bostadsrättsföreningar som i samhället i övrigt. Den formella demokratin i en bostadsrättsförening bygger på en kombination av direkt och representativ demokrati och föreslås kunna mätas i form av deltagande, konkurrens och representativitet. Det är relativt hög närvaro vid årsstämmor jämfört med liknande föreningsverksamhet samtidigt som deltagande i övrigt är relativt blygsamt. Det råder sällan öppen konkurrens om styrelseuppdragen. Kvinnor visar sig vara starkt underrepresenterade i styrelserna, samtidigt som ålderspridningen i styrelserna har förbättrats över tid. Överlag verkar styrelserna prioritera ekonomifrågor högre än demokratifrågor.

Forskarna menar att bostadskooperation kan förstås som bostadsförsörjning genom kollektivt handlande, varför dess praktiska resultat bör värderas med utgångspunkt från medlemmarnas konsumentintresse och att kraven på kostnadseffektivitet bör vara desamma som för andra företag. Vid sidan av gängse ekonomiska mått utvecklas i studien särskilda kooperativ mått för att bedöma en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning och resultat. Bostadsrättsföreningarnas ekonomiska utfall uppvisar stor variation och utfallet bestäms främst av strukturella faktorer som storlek, hustyp och typ av boendeort. Det går inte att se några signifikanta samband mellan medlemmarnas deltagande och bostadsrättsföreningens ekonomi. Bostadsrättsföreningarna som studerades var fria att själva välja förvaltningsorganisation men de flesta föreningarna har sett anknytningen till och samverkan med HSB som en fördel.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället